Privacy statement

Het Antoni van Leeuwenhoek (formeel: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis; hierna te noemen: AVL) vindt het belangrijk dat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan. Met dit privacy statement informeren we hoe we met de persoonsgegevens van sollicitanten omgaan. Sollicitanten van AVL moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. We nemen dan ook alle benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen.

In dit privacy statement wordt toegelicht hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

AVL is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van AVL ziet toe op de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van onze sollicitanten?

AVL verwerkt onder andere de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Achternaam en roepnaam
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer
 • Sollicitatiegegevens: curriculum vitae en sollicitatiebrief, verslag van sollicitatiegesprekken en daarin opgenomen gegevens

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Afhandeling van de sollicitatieprocedure

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor sollicitatiegegevens geldt dat wij deze uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigen of anonimiseren. Uitzondering hierop is wanneer u toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval worden de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard voor werving- en selectiedoeleinden.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

In principe delen wij uw gegevens die u op basis van uw sollicitatie aan ons hebt verstrekt niet met derden. In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden verstrekt in het kader van een assessment. Dit wordt dan van tevoren aangegeven.

Tijdens het bezoeken van de website van AVL worden (na uw toestemming) cookies van derden geplaatst (bijvoorbeeld van YouTube). Deze derden ontvangen daarmee uw IP-adres. Zie ook onze cookieverklaring.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Uw IP-adres wordt door het plaatsen van cookies gedeeld met partijen uit landen buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten. We hebben in een overeenkomst met deze partijen vastgelegd voor welke doelen de gegevens mogen worden gebruikt, hoe de gegevens moeten worden verwerkt, en hoe deze dienen te worden beveiligd.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij maken hierover ook afspraken met onze dienstverleners.

Binnen AVL zijn persoonsgegevens alleen toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Medewerkers zijn bovendien verplicht tot geheimhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering is niet van toepassing.

Uw rechten als sollicitant inzake uw persoonsgegevens

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat u een aantal rechten kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens. Hieronder vindt u een korte toelichting op uw rechten.

 • Recht op inzage. U heeft te allen tijde recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verzamelen.
 • Recht op correctie. U kunt AVL verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuist of verouderd zijn.
 • Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op vernietiging. U mag AVL vragen om uw persoonsgegevens te vernietigen. Wij kunnen helaas niet in alle gevallen aan uw verzoek voldoen. De gegevens die wij op basis van de wet moeten verwerken, kunnen wij niet verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid. U kunt AVL verzoeken om de gegevens die u zelf digitaal heeft aangeleverd, aan andere organisaties te verstrekken.

Om uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres privacy@nki.nl. Wij vragen u naar aanleiding van uw verzoek om zich te legitimeren.

Contact

AVL zet zich in om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van AVL via privacy@nki.nl.

Heeft u een klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u eveneens de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via bovengenoemd email-adres. U kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacy Statement van tijd tot tijd te raadplegen.

Versiedatum: 1 juli 2024

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u de optionele cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt op elk moment de toestemming zelf weer intrekken.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Youtube
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over de bijvoorbeeld de afspeel tijd van een video.
Optioneel
[3]
 • Facebook en Instagram
  Met deze cookies kunnen we online advertenties tonen op Facebook van onderwerpen die u interessant vindt.
 • LinkedIn
  Met deze cookies kunnen we online advertenties tonen op LinkedIn van onderwerpen die u interessant vindt.
 • Adform
  Met deze cookies kunnen we gerichter online advertenties inkopen over onderwerpen die u interessant vindt.

Voorkeuren aanpassen